×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

PSY501 Psikoloji’de İleri Seviye Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Analizleri – I

Bu ders psikoloji alanında kullanılan bazı tek değişkenli ve çok değişkenli istatistik analizi tekniklerini tanıtmaktadır. Vayrans analizi ve türevleri (ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA), Çoklu Regresyon Analizi ve Faktör Analizi gibi analizlerin kavramları ve varsayımları açıklanmanta, derste bu analizlerin demonstrasyonu yapılmakta ve öğrenciler bu analizleri lab/uygulama saatlerinde kendileri yürütmekte ve raporlamasını yapmaktadır.

 

PSY502 Psikoloji’de İleri Seviye Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Analizleri – II

Bu ders psikoloji alanında kullanılan bazı ileri seviye çok değişkenli istatistik analizi tekniklerini tanıtmaktadır. Düzenleyici Değişkenli Regresyon Analizi, Lojistik Regresyon, Yapısal Eşitlik Modelleme, Kanonik Korelasyon, Ayırdedici Fonksiyon Analizi gibi analizlerin kavramları ve varsayımları açıklanmanta, derste bu analizlerin demonstrasyonu yapılmakta ve öğrenciler bu analizleri lab/uygulama saatlerinde kendileri yürütmekte ve raporlamasını yapmaktadır.

 

PSY520 Bellek Süreçleri

Bu ders, insan belleğinin nasıl çalıştığına dair genel bir anlayışı tanıtmaktadır. Derste, bellek konusunda yapılan pek çok araştırma konu edilecektir, bu kapsamda bellek sisteminin alt dalları tanıtılacak ve bu bilgiler, bellek literatüründeki yeni bulgular ışığında tartışılacaktır.

 

PSY521 Psikofarmakoloji

Psikofarmakoloji, genel olarak, psikoaktif ilaçların zihin ve davranışı nasıl etkilediğiyle ilgili yapılan araştırmaları içerir. Bu ders, psikofarmakolojinin temel prensiplerini tanıtmaktadır: ilaçlar nelerdir ve ilaç türleri zihinsel süreçleri ve davranışı nasıl etkiler.

 

PSY522 Görsel Biliş

Bu ders görme üzerine teorik yaklaşımları içermektedir. Renk görme, görsel algı, görsel bellek ve imgelem gibi kavramlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca, bu ders parçaların, nesnelerin, yüzeylerin ve sahnelerin algılanmasını içermektedir. Şekilllerin ve yapıların zihinde nasıl temsil edildikleri de tartışılacaktır.

 

PSY523 Bilişsel Nörobilim

Dersin amacı Bilişsel Nörobilim alanındaki temel konuları ele almaktır. Ders kapsamında bilişsel nörobilimde kullanılan yöntemler ile beyin yapısı ve dikkat, duygu ve dil gibi beyin fonksiyonları aktarılacaktır. Her bir konu Bilişsel Psikoloji ve Nörobilim perspektifinden tartışılacaktır.

 

PSY526 Uyku ve Biliş

Dersin amacı uykunun fonksiyonunu açıklayan başlıca teorileri, yeterli uyumadığımızda neler olduğunu ve yetersiz uykunun bilişsel ve klinik sonuçlarının neler olabileceğini tartışmaktır. Ek olarak ders kapsamında uykunun nörobiyolojisi ve elektrofizyolojisi konusu ele alınacaktır.

 

PSY527 Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik Uygulamalar

Bu ders, nöropsikoloji alanını ve nöropsikolojik uygulamaları tanıtmaktadır. İlk olarak, sinir sistemi, beyin yapıları ve bilişsel süreçler arasındaki ilişki tanıtılmaktadır, daha sonra seçici dikkat, bölünmüş dikkat, kısa ve uzun süreli bellek gibi birçok zihinsel sürecin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan nöropsikolojik testler tanıtılmaktadır.

 

PSY528 Göz Hareketleri Metodolojisi

Bu ders göz hareketleri metodolojisinin teorisini ve uygulamasını içermektedir. Görsel dikkat, görsel psikofizik, göz hareketlerinin taksonomisi ve modelleri ile göz takip teknikleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, bu ders göz takip çalışmalarının deneysel tasarımını içermektedir. Öğrencilere göz hareketleri verilerinin analizi konusunda pratik yapma imkanı verilecektir.

 

PSY529 İşlevsel Beyin Görüntüleme

Bu ders göz işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (iMRG) tekniğinin MR kontrast mekanizmaları ve atım sıraları gibi temel prensiplerini içermektedir. iMRG tekniğinin uzamsal ve zamansal özellikleri sinyal ve gürültü üzerinde durulatak anlatılacaktır. Ayrıca, bu ders önişlem, tek-denek analizi ve grup analizi gibi görüntü işleme konularını içermektedir. Öğrencilere bir iMRG çalışmasını tasarlama ve iMRG verileri analiz etme konularında pratik yapma imkanı verilecektir.

 

PSY535 Duygu ve Biliş

Bu dersin amacı biliş ve duygu süreçlerinin altında yatan nöral mekanizmaları açıklamak ve bu süreçlerin karşılıklı etkileşimine ilişkin nöral temelleri anlatmaktır. Ayrıca ders kapsamında şizofreni, travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon gibi farklı bozukluklarda bilişsel bozulmalar ele alınacaktır.

 

PSY536 Bilişsel Psikolojide Bağımsız Çalışma

Bu ders kapsamında öğrenci ilk olarak bir araştırma konusu bulur. Bu konuyla ilgili derinlemesine bir literatür taraması yapılır. Bu makale taramasının sonucunda, öğrenci araştırma sorusunu belirler ve buna uygun deneyi tasarlar, veri toplar, istatistiksel analizi yapar ve çalışmanın sonuçlarını raporlar. Son olarak öğrenci literatür taraması, araştırma sorusunun tanımı, işlem, istatistiksel analizler, bulgular ve tartışmadan oluşan bir araştırma makalesi yazar.

 

PSY537 Dikkat ve Bilişsel Kontrol

Bu ders dikkat ve bilişsel kontrole bir giriştir. Dersin konuları hem teorik hem de pratik bir perspektifle ele alınmaktadır. Bu ders bilişsel kontrolü anlamada ve ölçmede ve aynı zamanda gerçek hayata uygulamada yardımcı olur. Bu dersin amacı öğrencilerin dikkat ve bilişsel kontrol yaklaşımları ve teorilerine aşina olmasını sağlamaktır. Bu ders öğrencilere dikkat ve bilişsel kontrolün teorileri ve uygulamaları ve aralarındaki ilişki hakkında ileri düzeyde bilgi sunacaktır.

 

PSY538 Bilişsel Psikolojide İleri Seviye Konular

Bu ders dikkatin bellek, zeka ve çalışan bellek arasındaki ilişkiyi inceleyecektir. Bu dersin konuları hem teorik hem de uygulamalı bir perspektifle kapsanacaktır. Bu ders öğrencilerin dikkat, bellek, zeka ve çalışan belleği anlamasında ve aralarında ilişki kurmasında yardımcı olur. Bu dersin amacı öğrencileri dikkat, bellek, zeka ve çalışan bellek arasındaki bağlantılarla ilgili teorilere ve yaklaşımlara hazırlamaktır. Bu ders öğrencilere dikkat, bellek, zeka, çalışan bellek ve aralarındaki ilişkinin teorisi ve uygulaması ile ilgili ileri seviyede bilgi sağlayacaktır.

 

PSY539 Deneysel Psikoloji için Programlama

Bu ders programlama üzerine temel kavramsal bilgileri tanıtmayı amaçlar. Bu kavramsal bilgiler, programlama dili olarak Phyton kullanan eğitmenin rehberliğindeki laboratuvar saatleriyle desteklenir. Bu dersin amacı öğrencilerin gerekli programlama becerilerini kazanmalarını ve dönem boyunca öğrendikleri bu becerileri kullanarak deneyler yürütmelerini sağlamaktır.

 

PSY590 Psikolojide Seminer

Bu ders tez çalışmasına (PSY599) başlamadan önce alınması gereken son derstir. Dersin başında, her öğrenci için bir danışman atanır. Amaç, öğrencinin olası tez konularında literatürü gözden geçirmesi, bir araştırma konusunu seçmesi ve tez önerisi oluşturması için rehberlik etmektir. Dersin sonunda, öğrencilerin seçtikleri konu ile ilgili kapsamlı bir literatür araştırmasını ve oluşturdukları tez önerisini yazmaları ve sunmaları beklenmektedir.

 

PSY599 Yüksek Lisans Tezi

Tezin amacı, psikolojinin ilgili alt alanında teorik ve pratik bilgi edinmektir. Tezin eleştirel ve teorik bir çerçeve sunarak, kapsamlı (100-200 sayfa) ve dikkatlice araştırılmış olması ve bağımsız bir araştırmaya dayanması gerekmektedir. Tez öğrencilerinden, psikoloji alanında yeni fikirler geliştirmeleri, bu fikirlere dayanan bir araştırma dizayn etmeleri, veri toplamaları ve gerekli istatistiksel analizleri yapmaları beklenmektedir. Tezin tamamlanabilmesi için, öğrencinin tez danışmanı ile en az bir bölüm içi ve bir bölüm dışı öğretim üyesinden oluşan jüriye tezini sunması ve sözlü sınavda tezini savunması gerekmektedir. Jüri üyeleri tezi kabul edebilir, reddedebilir ya da düzeltme verebilir ve buna göre öğrencinin düzeltme yapması için ek süre vererek kararı bekletebilir.