×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

 PSY501 Psikoloji’de İleri Seviye Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Analizleri – I

Bu ders psikoloji alanında kullanılan bazı tek değişkenli ve çok değişkenli istatistik analizi tekniklerini tanıtmaktadır. Vayrans analizi ve türevleri (ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA), Çoklu Regresyon Analizi ve Faktör Analizi gibi analizlerin kavramları ve varsayımları açıklanmanta, derste bu analizlerin demonstrasyonu yapılmakta ve öğrenciler bu analizleri lab/uygulama saatlerinde kendileri yürütmekte ve raporlamasını yapmaktadır.

 

PSY502 Psikoloji’de İleri Seviye Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Analizleri – II

Bu ders psikoloji alanında kullanılan bazı ileri seviye çok değişkenli istatistik analizi tekniklerini tanıtmaktadır. Düzenleyici Değişkenli Regresyon Analizi, Lojistik Regresyon, Yapısal Eşitlik Modelleme, Kanonik Korelasyon, Ayırdedici Fonksiyon Analizi gibi analizlerin kavramları ve varsayımları açıklanmanta, derste bu analizlerin demonstrasyonu yapılmakta ve öğrenciler bu analizleri lab/uygulama saatlerinde kendileri yürütmekte ve raporlamasını yapmaktadır.

 

PSY503  Tutumlar ve Tutum Değişikliğinde İleri Konular

Bu ders kapsamında yüksek lisans öğrencilerinin sosyal psikolojinin temel alt alanlarından olan tutum ve tutum değişimleri ile ilgili ileri düzey teoriler ve yaklaşımlar hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Tutumların tanımları ve işlevlerinden başlanarak, öğrencilerin tutumların kaynakları, fonksiyonları ve ölçümleri hakkında detaylı bir bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu ders süresince, kuramsal gelişimler ve çıkarımlar ile bunların uygulamaya yansımaları işlenmektedir.

 

PSY504 Kamuoyu ve Siyaset (Public Opinion and Politics)

Bu derste, psikolojinin değişik alanlarından kuram ve araştırma bulguları siyasal konulara uygulanmaya çalışılmaktadır.  Bu konular, insanların siyasal sorunlara ilişkin düşüncelerini nasıl edindiklerinin bir çözümlemesini, bireylerin siyasete ilişkin düşüncelerinin tutumlarını nasıl etkilediğini, siyasal tutumların nasıl değiştiğini ve kitle iletişim araçlarının düşünme ve siyasal yargılara varmadaki rolünü içermektedir. Bu nedenle, derste araştırma sonuçlarının toplumsallaşma, değerler, yükleme kuramı ve sosyal biliş üzerindeki değişik etkileri gözden geçirilmektedir.

 

PSY505 Toplumsal Etki

Bu derste uyma davranışı ve ikna süreci araştırmalar ve günlük yaşamdan örnekler ışığında ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Değişik fakat ilişkili alanlarda kontrollü araştırma bulguları  ve uzmanlarınca elde edilen kanıtlar insan davranışlarını yönlendiren altı temel psikoloji ilkesi çerçevesinde gözden geçirilmektedir. Bu altı temel ilke şunlardır: karşılıklılık, tutarlılık, toplumsal kanıt, sevgi, yetke (otorite) ve kıtlık.

 

PSY506 Sosyal Bağlamlarda Benlik

Bu ders, sosyal psikoloji alanındaki  “benlik” kavramı ile ilgili temel konuları tanıtmaktadır. Derste  “benlik” kavramı ile ilgili başlıca kuramlar, Türkiye’de ve diğer ülkelerde alanda yapılan çalışmalar ve konuya ilişkin yazında  geçen klasik tartışmalar üzerinde durulacaktır. Ders kapsamında benliğin gelişimi, benlik bilgisi, benliğin bilişssel ve güdüsel yönleri, benlik saygısı, benlik düzenlemesi ve benlik sunumu gibi çeşitli konular tartışılacaktır.

 

 

PSY507 İşyerinde Duygular

Bu ders duygu, duygu regulasyonu, ve iş yerinde duygu ve duygu regulasyonu ile ilgili temel teori ve kavramsal yapıları tanıtmaktadır. İlk olarak duygu ve duygu regulasyonunun tanımı yapılacak, ardından bu kavramların iş yaşamındaki karşılığı ve bu kavramların neden iş yaşamında önemli olduğu ve bu bağlamda araştırılması gerektiği ilgili literatür ışığında aktarılmaktadır. İşyerinde duyguların ve duygu regulasyonunun ilişkili olduğu iş yaşamında iyilik ve genel sağlık gibi değişkenlerle yapılan önemli araştırma örnekleri sunulmaktadır.

 

PSY510 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde İleri Konular

Bu ders, akademik ve/ya profesyonel kariyerlerini iş ve örgüt psikolojisi ve/ya insan kaynakları yönetimi alanında sürdürmeyi amaçlayan yüksek lisans öğrencilerine, endüstri ve örgüt psikolojisi alanında ileri seviyede bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders süresince, yüksek lisans öğrencileri psikolojinin iş yerindeki süreçlere uygulanan prensipleri, bu alandaki araştırma yöntemleri ile iş analizi, eleman seçme ve yerleştirme süreçleri, perfomans değerlendirme, çalışan eğitimi ve gelişimi, çalışan motivasyonu, iş doyumu, olumlu ve olumsuz çalışan tutum ve davranışları, iş yerlerinde grup süreçleri, takımlar ve takım performansı ile kurumsal değişim ve kurum kültürü gibi konulardaki psikolojik kuram ve yaklaşımlarla ile ilgili bilgilerini ve bu kuramları uygulamada kullanma konusundaki becerilerini geliştirmektedirler.

 

PSY512 Bağımsız Araştırma

Bu ders yüksek lisans öğrencilerine bilimsel araştırma yürütülmesi ve psikoloji alanında bir araştırma makalesi hazırlanması konularında deneyim kazandırmak amacını taşımaktdır Bu ders kapsamında öğrencilere spesifik bir araştırma konusu belirlemeleri, veri toplanması ve bu verinin analizleri için uygun olan yöntemi seçmeleri ve yürüttükleri araştırmayı bilimsel bir dergiye göndermek üzere makale şeklinde hazırlamaları öğretilmektedir. Ders süresince her öğrenci sosyal veya endüstri/örgüt psikolojisi konularında kendi ilgi alanlarına uygun bir şekilde dersin öğretim üyesinin danışmanlığı altında çalışma yürütebilmaktedirler. Dönem sonunda öğrencilerin makalelerini dersi veren öğretim üyesinin önerdiği revizyonları tamamladıktan sonar, bilimsel bir dergiye gönderime hazır hale getirmeleri beklenmektedir.

 

PSY514 Tutum Ölçme ve Ölçek Geliştirme

Bu ders tutum ölçme ve ölçek geliştirmenin temel teorik ve uygulamaya yönelik unsurlarını tanıtmaktadır. Ders kapsamında ölçek maddesi geliştirme ve yeni geliştirilen bir ölçeğin prikometrik özelliklerinin değerlendirilmesiyle ilgili teorik bilgi sunulmasına ek olarak öğrencilerin yürütecekleri dönem ödevi ile bu konuda uygulama yapma ve deneyim kazanması sağlanmaktadır.

 

PSY515  Liderlikte İleri Seviye Konular

Bu ders kapsamında, başta örgütsel psikoloji veya örgütsel davranış ile siyaset psikolojisi ve sosyal psikoloji alanlarında uzmanlaşmak isteyenler olmak üzere bütün yüksek lisans öğrencilerine liderlik konusundaki bilimsel yaklaşımlar, bu alandaki temel kuramlar, temel liderlik ekolleri ile kuramların uygulamaya yönelik çıkarımları ve yansımaları hakkında detaylı bilgi birikimi sağlanması amaçlanmıştır.

 

PSY517  Yakın İlişkiler Psikolojisinde İleri Konular

Bu ders kapsamında sosyal psikoloji alanında uzmanlaşmayı hedefleyen yüksek lisans öğrencilerine evlilikler, aileler, yakın ilişkiler ile belirtilen bu ilişki tiplerinde görülen çatışma türleri ve çatışma çözümleme teknikleri ile ilgili temel kuramlar, bu kuramların uygulamadaki yansımaları ve güncel yaklaşımlar hakkında detaylı ve geniş ölçekli bilgi kazandırılması hedeflenmiştir.

 

PSY 525 (İş Analizi)

Bu ders, iş analizindeki temel konuları, ilerlemeleri ve uygulamaları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Ders, sadece endüstri ve örgüt psikolojisi literatüründeki teorik konuları ve gelişmeleri değil, aynı zamanda alanda en yaygın kullanılan iş analizi yöntemlerini de tanıtacaktır. Bu derste, iş analizi sürecinin tüm adımları (belirli bir iş için en uygun iş analizi yönteminin seçilmesi, gözlem yoluyla çalışanlardan işle ilgili verilerin alınması, görüşme ve anket uygulama, ilgili verilerin analizi, ve iş tanımı ve işin sorumluluklarının belirlenmesi vb.) açıklanacak ve öğrencilerle tartışılacaktır.

 

PSY 542 (Personel Seçiminde İleri Seviye Konular)

Bu ders, personel seçim süreciyle ilgili temel konuları, teorileri ve tartışmaları tanıtmak için tasarlanmıştır. E&Ö psikolojisinin uygulamalı doğasını vurgulamak amacıyla, bu alanda en yaygın kullanılan seçim uygulamalarına yönlendirmeler de yapılacaktır. Ders, seçim sürecindeki tüm adımlarla (başvuran adayların işe alımı, adayların değerlendirilmesi, test süreçleri ve işe yerleştirme vb.) ile ilgili konuları ve tartışmaları kapsayacak ve iş başvurusunda bulunanların ilgisini çekme, test yöntemleri, tarama materyallerinin güvenirliği ve geçerliği, seçim kararları, bir seçim programının faydasının ve etkinliğinin ölçülmesi gibi çeşitli konulara odaklanacaktır.

 

PSY590 Psikolojide Seminer

Bu ders tez çalışmasına (PSY599) başlamadan önce alınması gereken son derstir. Dersin başında, her öğrenci için bir danışman atanır. Amaç, öğrencinin olası tez konularında literatürü gözden geçirmesi, bir araştırma konusunu seçmesi ve tez önerisi oluşturması için rehberlik etmektir. Dersin sonunda, öğrencilerin seçtikleri konu ile ilgili kapsamlı bir literatür araştırmasını ve oluşturdukları tez önerisini yazmaları ve sunmaları beklenmektedir.

 

PSY599 Yüksek Lisans Tezi

Tezin amacı, psikolojinin ilgili alt alanında teorik ve pratik bilgi edinmektir. Tezin eleştirel ve teorik bir çerçeve sunarak, kapsamlı (100-200 sayfa) ve dikkatlice araştırılmış olması ve bağımsız bir araştırmaya dayanması gerekmektedir. Tez öğrencilerinden, psikoloji alanında yeni fikirler geliştirmeleri, bu fikirlere dayanan bir araştırma dizayn etmeleri, veri toplamaları ve gerekli istatistiksel analizleri yapmaları beklenmektedir. Tezin tamamlanabilmesi için, öğrencinin tez danışmanı ile en az bir bölüm içi ve bir bölüm dışı öğretim üyesinden oluşan jüriye tezini sunması ve sözlü sınavda tezini savunması gerekmektedir. Jüri üyeleri tezi kabul edebilir, reddedebilir ya da düzeltme verebilir ve buna göre öğrencinin düzeltme yapması için ek süre vererek kararı bekletebilir.