×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
PSY100-Understanding Psychology (Psikolojiyi Anlamak) (Seçmeli) (3-0 ) 3
Ders psikolojinin bellek, zeka, duygu, gelişim, kişilik, stres gibi temel konularını içermektedir. Ders kapsamında insan davranışlarının biyolojik, sosyal ve psikolojik özellikleri tanıtılmaktadır. Ayrıca, psikoloji araştırmalarında göz önünde bulundurulması gereken etik ilkeler anlatılmaktadır.
 
PSY101-Introduction to Psychology I (Psikolojiye Giriş I) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Dersin temel amacı Psikoloji biliminin tanımı, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, öğrencilerin daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır. Bu dersin içeriği psikoloji ve bilimsel düşünme, araştırma yöntemleri, biyolojik psikoloji, duyum ve algı, öğrenme ve bellek konularını kapsamaktadır.
 
PSY102-Introduction to Psychology II (Psikolojiye Giriş II) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Dersin temel amacı Psikoloji I dersinin devamı niteliğinde, Psikoloji biliminin tanımı, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, öğrencilerin daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır. Bu ders psikolojinin farklı alanlarının konuları, kavramları, yaklaşımları ve terminolojileri hakkında bilgi vermektedir. Dersin içeriğinde insan gelişimi, duygu ve motivasyon, sosyal psikoloji, kişilik ve psikolojik bozukluklar gibi konular yer almaktadır.
PSY113-Research Methods I (Araştırma Yöntemleri I) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Dersin amacı öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır.  Dersin içeriğinde araştırma yöntemlerinin temel ilkeleri, hipotez geliştirme, etik konular, sistematik gözlem, öz-bildirim ölçekleri, bir araştırma aracının geçerlik ve güvenirliği gibi konular yer almaktadır. Ayrıca, APA kurallarının öğrenilmesi beklenmektedir.
PSY114-Research Methods II (Araştırma Yöntemleri II) (Zorunlu) (4-0 ) 4
[Eski Müfredattaki: PSY213-Research Methods II (Araştırma Yöntemleri II)]
Dersin amacı, Araştırma Yöntemleri I dersinin bir devamı olarak öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında detaylı bilgi edinmesini ve bilimsel bir araştırma yapmak için daha fazla deneyim kazanmasını sağlamaktır. Bu dönemde öğrenciler, veri düzenleme, derleme, sunma ve çözümlemeye ilişkin istatistik becerileri öğrenmeye devam edeceklerdir. Derste, sosyal bilimlerde en sık kullanılan istatistiki tekniklere hâkimiyet amaçlanmaktadır. Dersin içeriği geçerlik ve güvenirlik, seçkisiz deneyler ve neden-sonuç çıkarımları, seçkisiz olmayan çalışmalar, anket çalışmaları ve katılımcı toplama, veriyi özetleme gibi konuları içermektedir.
PSY215 – Statistics for Psychology I – (Psikoloji için İstatistik I) (Zorunlu) (3-2 ) 4
[Eski Müfredattaki: PSY116-Statistics I (İstatistik I)]
Dersin temel amacı Psikoloji’de kullanılan istatistiksel analizler için temel kavramların tanıtılmasıdır. Bu ders, iki bölümlük bir bütünün ilk bölümüdür. Bu dersin amacı, öğrencileri sosyal bilimler bağlamında istatistiğin temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için öğrencilere veri düzenleme, derleme, sunma ve çözümlemeye ilişkin istatistik becerileri kazandırılacaktır. Öğrencilerin, istatistiki işlemler altında yatan mantığı kavramaları ve kavrayışlarını hipotez test etme aracılığıyla sosyal bilimler araştırmalarına uygulamaları beklenmektedir. Dersin içeriğinde bir grup sayının tablo ve grafik halinde gösterilmesi, merkezi eğilim ölçüleri ve değişkenlik, Z- değerleri, normal dağılım, populasyon ve örneklem, olasılık, korelasyon ve regresyon, ve ki kare testi konuları yer almaktadır. Dersin  laboratuvar dersinde ise ilgili konuların SPSS programında uygulaması yapılmaktadır.
PSY221-Developmental Psychology I (Gelişim Psikolojisi I) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Dersin amacı öğrenciye yaşamın başlangıcından ergenliğe kadar olan başlıca bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim süreçlerinin bilimsel olarak açıklanmasıdır. Bu ders, insan gelişiminin fiziksel, bilişsel ve psikososyal boyutlarındaki değişim ve sürekliliğin ekolojik bir yaklaşımla araştırılmasını içeren iki dönemlik bir dersin ilk bölümüdür. Öğrencinin hem çoğu kişide görülen gelişim sürecini hem de kişilere özgü gelişimsel farklılıkları anlamasının üstünde durulmaktadır. Doğum, bebeklik, okul öncesi dönem ve çocukluk dönemi çeşitli teoriler ışığında çalışılmaktadır. Bu dersin içeriği biyolojik ve çevresel faktörler; doğum öncesi gelişim, doğum, yenidoğan süreçleri; bebeklikte fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim; erken dönem ve orta dönem çocuklukta fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim konularını kapsamaktadır.
PSY243-Clinical Psychology I (Klinik Psikoloji I) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Bu ders Klinik Psikoloji alanına giriş niteliği taşımaktadır. Bu derste öğrencilerin bilim ve uygulama alanı olarak klinik psikolojinin tanımı ve kapsamı; klinik psikolojinin uluslararası ve Türkiye’deki gelişimi; klinik psikolojinin araştırma konuları, klinik psikolojide etik ve güncel konular gibi başlıklarda bilgilenmesi amaçlanır. Dersin içeriği klinik psikolojinin tarihi; yakın tarih araştırmaları; psikodinamik, bilişsel-davranışsal, hümanistik ve aile sistemleri gibi temel kuramlar; bilişsel ve kişilik değerlendirme; psikopatalojik görüşme gibi konuları kapsamaktadır.
PSY251-Social Psychology I (Sosyal Psikoloji I) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Dersin amacı diğerinsanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, temel sosyal psikoloji kuramlarını tanıtmak, öğrencilerin bu temel kuramlar ışığında günlük yaşama bunların yansımalarını yakalama ve uygulamaya yansıtma becerilerini geliştirmektir. Sosyal psikoloji, duygularımızın, davranışlarımızın ve düşüncelerimizin sosyal yapı ve süreçten nasıl etkilendiğini anlamaya yönelik bir disiplindir. İki dönemlik bir dersin ilk kısmı olan bu ders, sosyal etkileşim odaklıdır. Kuramsal çerçevenin sosyal yapı ile ilişkisi ve alan araştırmalar kültürlerarası bir perspektif ile aktarılır. Bu dersin içeriği, belirtilen konu başlıklarından oluşmaktadır: Alanın tarihsel süreci, ana kuramsal ve yöntemsel konular, sosyal biliş, kalıp yargılar, önyargı ve ayrımcılık, sosyal ve kültürel bağlamda benlik.
PSY216-Statistics II (İstatistik II) (Zorunlu) (3-2 ) 4
Dersin temel amacı Psikoloji’de kullanılan istatistiksel analizler için temel yöntemlerin uygulamalarının öğretilmesidir. Dersin içeriğinde hipotez testi, istatistiksel olarak anlamlılık, t-testi, varyans analizi ve faktör analizi konuları yer almaktadır. Dersin  laboratuvar dersinde ise ilgili konuların SPSS programında uygulaması yapılmaktadır.
PSY222-Developmental Psychology II (Gelişim Psikolojisi II) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Dersin amacı öğrencilere ergenlikten ölüme kadar olan başlıca bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim süreçlerinin bilimsel olarak açıklanmasıdır. Ayrıca ölümden sonra yakınların yas süreçleri de farklı açılardan incelenmektedir. Bu dersin içeriği ergenlikte fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim; genç, orta ve geç yetişkinlikte fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim; ölüm ve yas konularını kapsamaktadır.
PSY252-Social Psychology II (Sosyal Psikoloji II) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Dersin amacı Sosyal Psikoloji I dersinin devamı olarak diğerinsanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, temel sosyal psikoloji kuramlarını daha detaylı olarak tanıtmak ve ele almak, öğrencilerin bu temel kuramlar ışığında günlük yaşama bunların yansımalarını yakalama ve uygulamaya yansıtma becerilerini geliştirmektir. Bu dersin içeriği, kişilerarası çekim, yakın ilişkiler, kişilerarası saldırganlık, tutumlar, sosyal etki, ikna etme ve tutum değişikliği, uyum, liderlik ve güç, grup süreçleri, örgütsel dinamikler ve çevresel psikoloji konu başlıklarını kapsamaktadır.
PSY282-Experimental Psychology II: Perception (Deneysel Psikoloji II: Algı) (Zorunlu) (4-0 ) 4
[Eski Müfredattaki: PSY382-Experimental Psychology II: Perception (Deneysel Psikoloji II: Algı)]
Dersin amacı görme ve fizyolojinin temel prensipleri ve anatomisi öğrenilerek dünyayı nasıl duyumsadığımız ve bu duyumları vücudumuzun nasıl yorumladığı hakkındaki kuramları anlamaktır. Nesnelerin, yüzlerin ve görüntülerin algılanması ve duyumsanması hakkındaki davranışsal yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır. Bu dersin içeriği duyum ve algı, sinirsel süreçler ve algı, nesneleri ve görüntüleri algılama, görsel dikkat; hareket, renk, boyut ve derinlik algısı konularını kapsamaktadır.
PSY310-Psychological Assessment (Psikolojik Değerlendirme) (Seçmeli) (3-0 ) 0
Dersin amacı yaygın şekilde klinik uygulamalarda kullanılan özbildirim ölçekleri ve projektif testlerin uygulama, puanlama, yorumlama, raporlamasına ilişkin becerinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Ders, yetişkinlerde kişiliği ve psikopatolojileri değerlendiren testlere ilişkin teorik ve pratik bilgi sağlamaktadır. Ek olarak ders kapsamında ölçeklerin psikometrik özelliklerinin anlatıldığı makaleler tartışılacaktır.
PSY331-Testing and Measurement in Psychology (Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri) (Zorunlu) (3-2 ) 4
Bu ders, psikolojide kullanılan bağımsız ve tekrarlı ölçümleri de içeren deneysel yöntemleri ve kompleks dizaynları içerir. Psikolojik testlerin çeşitleri, psikolojik ölçümlerin kuramları, yöntemleri ve uygulamaları ile bu testlerin avantajları ve kısıtlılıkları ele alınmaktadır. Bu dersin içeriği yetenek, ilgi ve kişilik testlerinin tanımları; ölçekler ve normlar; psikolojik ölçümün temel ilkeleri, geçerlik ve güvenirlik uygulamaları ve bunların yorumlanması; madde analizi ve test geliştirme süreçleri; grup ve bireysel testlerin uygulanması gibi konuları kapsamaktadır.
PSY335-Theories of Personality (Kişilik Kuramları) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Bu dersin amacı öğrenciye kişilik, kişiliğin ölçülmesi, kişilik testleri, ve çeşitli kişilik kuramları konularında bilgi sağlamaktır. Bu dersin içeriği kişiliğin tanımı; ölçme yöntemleri; objektif ve projektif testler; ve Freud, Adler, Jung, Rogers, Erikson, Bandura, Skinner, Cattell ve Eysenck gibi farklı kuramcıların yaklaşımları konularını içermektedir.
 
PSY341-Industrial and Organizational Psychology (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Dersin amacı öğrencilere endüstri ve örgüt psikolojisini tanıtmak ve onların, endüstri/örgüt psikolojisi alanında çalışan psikologların görevleri, sorumlulukları ve kullandıkları yöntemler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Dersin ana başlıkları endüstri ve örgüt psikolojisinin tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemleri, iş analizi, personel seçme ve yerleştirme süreçleri ve yöntemleri, ihtiyaç analizi ve eğitim, performans değerlendirmesi ve geri bildirimi, motivasyon, liderlik, kurumsal ortamlarda grup içi ve gruplar arası süreçler, kurumsal yapılar ve değişim, iş doyumu, iş yerine zarar veren çalışan davranışları, olumlu çalışan tutumları, iş-aile dengesi ve çatışması ve iş yerinde stres ve başa çıkma yolları olarak sıralanabilir.
PSY381-Experimental Psychology I: Learning (Deneysel Psikoloji I: Öğrenme) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Bu ders öğrenme ve davranışın temel prensiplerine bir giriş niteliğindedir. Bilişsel davranış analizleri hakkında kuram ve öğrenme stillerini; öğrenme konusunda çeşitli davranışsal ve bilişsel önermelerini; bilimsel deneylerin konu, yöntem ve sonuçlarını; ve bunların kuramsal gelişmelere ya da günlük yaşamda uygulama alanlarına katkılarını ele almaktadır. Bu dersin içeriği öğrenmenin temel ilkeleri ve öğrenme çeşitleri; araştırma yöntemleri; klasik koşullama, edimsel koşullama; pekiştirme kuramı; sönme ve uyaran kontrolü; kaçma, kaçınma ve ceza; ve bilişsel öğrenme konularını kapsamaktadır.
 
PSY342-Psychopathology (Psikopatoloji) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Bu derste, psikolojik bozukluklarla ilgili olan kuramsal bakış açıları, tanımlar, epidemiyoloji, tanı teknikleri, klinik örüntüler, açıklamalar ve tedavi yöntemleri DSM-IV-TR ve DSM-5 çerçevesinde anlatılmaktadır. Psikopatolojinin fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel bağlamda anlaşılmasına çalışılacaktır. Dersin içeriği anormal davranışın tanımı, nedenleri, sınıflandırılması be belirlenmesi; duygu durum bozuklukları; kaygı bozuklukları ve obsesif-kompulsif bozukluk; akut ve travma sonrası stres bozuklukları; disosiyasyon ve somatizasyon bozuklukları; kişilik bozuklukları; beslenme ve yeme bozuklukları; madde ve bağımlılık bozuklukları; cinsel bozukluklar; ve şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar konularını kapsamaktadır.
PSY346- Clinical Psychology II: Observation and Interview Techniques (Klinik Psikoloji II: Gözlem ve Görüşme Teknikleri) (Zorunlu) (4-0 ) 4
[Eski Müfredattaki: PSY246-Clinical Psychology II: Observation and Interview Techniques (Klinik Psikoloji II: Gözlem ve Görüşme Teknikleri]
Klinik Psikoloji I dersinin devamı niteliğindedir ve bu dersi alan öğrencinin PSY243 Clinical Psychology I dersini almış olması zorunludur. Bu ders öğrencinin görüşme, gözlem ve becerilerini kuramsal ve pratik olarak ilerletmesini amaçlar. Ayrıca bu ders kapsamında ilgili etik konular ele alınmaktadır. Süpervizyon altında her öğrencinin ilk görüşme yapması beklenmektedir.
 
PSY388- Physiological Psychology (Fizyolojik Psikoloji) (Zorunlu) (4-0 ) 4
Dersin amacı insan davranışının fizyolojik ve biyolojik temellerini öğretmektir. Ayrıca beyin ve davranış konusundaki farklı yaklaşımlar tartışılmaktadır. Bu dersin içeriğinde davranışın biyolojik açıklamaları, kalıtım ve çevre, hayvan araştırmaları, sinir hücrelerinin yapısı ve işleyişi, sinir siteminin anatomisi, beynin bölümleri, beyindeki hareket mekanizmaları ve bozukluklar, beyindeki uyku ve uyanıklık mekanizmaları ve bozukluklar, duygular, uyarılma, James Lange Kuramı, duygu ile ilgili beyin bölgeleri, anormal davranışın biyolojisi, duygu durum bozukluklarının biyolojisi ve antidepresan ilaçlar, ve şizofreninin biyolojisi gibi konular yer almaktadır.
PSY322- Developmental Psychopathology (Gelişimsel Psikopatoloji) (Seçmeli) (3-0 ) 3
Dersin amacı çocuklar ve ergenler için psikopatolojiyi tartışmak ve öğretmektir. Bu ders çocuk psikopatolojisini gelişimsel bir bağlamda ve DSM-IV-TR ve DSM-5 çerçevesinde ele alınmaktadır. Çocuklukta ve ergenlikte yaşanan davranış problemleri psikopatoloji ve gelişim psikolojisi bağlamında değerlendirilir. Bu dersin içeriğinde gelişimsel süreçte etkenler ve riskler; sınıflandırma, değerlendirme ve tedavi; kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, uyum problemleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm ve şizofreni gibi konular yer almaktadır.
PSY338- Psychology of Gender (Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi) (Seçmeli) (3-0 ) 3
Dersin amacı cinsiyet bağlamında temel kuramları, güncel tartışmaları ve araştırma bulgularını öğrencilere kazandırmaktır. Bu ders kapsamında cinsiyet gelişiminin biyolojik kökenleri, cinsiyet rollerinin içeriği ve kökenleri, kişilerarası ilişkilerde cinsiyet konuları, iş yaşamında cinsiyetçilik ve kadınlara karşı şiddet konuları işlenmektedir. Aynı zamanda kültürün cinsiyet rollerine etkisi tartışılmaktadır.
PSY405-Cognitive Psychology (Bilişsel Psikoloji) (Zorunlu) (4-0) 4
Dersin amacı öğrencilere bilişsel süreçleri tanıtmaktır. Dersin içeriği bilişsel nörobilim, dikkat, bellek, kısa süreli bellek, çalışma belleği, uzun süreli bellek, episodik ve semantik bellek, kodlama ve geri çağırma, bilgi, görsel imgelem, imgelem ve beyin, dil, problem çözme, karar verme ve düşünmenin fizyolojisi gibi konuları kapsamaktadır.
PSY411-Health Psychology (Sağlık Psikolojisi) (Zorunlu)  (4-0) 4
Dersin amacı sağlık ve hastalık kavramları, sağlık sorunlarında kişiliğin rolü, hastalığın toplumsal bağlamı, sağlık ve hastalık imgeleri, stres ve sağlık, çevre ve sağlık, sağlık psikolojisinde araştırma yöntemleri ve hizmetler gibi konuları incelemektir. Bu dersin içeriği sağlık psikolojisinin tanımı, sağlık çalışmalarını yürütülmesi, sağlık bakımı arama, medikal tavsiyelere bağlılık, stresi tanımlama ve ölçme, stres ve sağlık ilişkisi konularını kapsamaktadır.
PSY401-Cross-Cultural Psychology (Kültürlerarası Psikoloji) (Seçmeli) (3-0 ) 3
Psikolojinin birçok alanında kültürel bağlamların etkileri uzun yıllardır araştırılmakta ve pek çok farklı kuram çerçevesinde incelenmektedir. Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal psikolojik ve bağdaştırmacı bir bakış açısıyla bireyin gelişiminde içinde yetiştiği kültürel bağlamın etkilerini, bu etkilerin kişilik özelliklerine, tutumlara ve bireyin işlevselliğine yansımalarını kuramsal altyapılar ve bilimsel bulgular ışığında aktarmaktır. İlk kuramlarda çoğunlukla üzerinde durulan kültürler arası farklılıkların insan psikolojisine olan etkilerinin yanı sıra, son yıllarda küreselleşmeyle beraber daha çok üstünde durulan kültürler arası benzerliklere yakın zamandaki yazından örneklerle değinilecek ve bu konularda öğrencilerin farklı görüşlerini sunmalarına imkân sağlanacaktır. Ayrıca, öğrenciler ilgilerini çeken farklı kültürlerin tutum, grup normları, liderlik uygulamaları gibi psikoloji bilimini ilgilendiren özelliklerini araştırarak hem farklı bakış açılarıyla tanışma, hem de kendi ilgi alanlarına giren bu konularda kültürler arası sosyal psikoloji perspektifi edinerek araştırma yapma fırsatı bularak, bu alanda deneyim kazanacaklardır.  Dersin içeriğinde kültürlerarası çalışmaların metodolojisi; kültürlerarası psikoloji üzerine eleştirel düşünme; biliş, duyum ve algı; duygu; motivasyon ve davranış; insan gelişimi ve sosyalizasyon; psikolojik bozukluklar; sosyal algı ve sosyal biliş gibi konular yer almaktadır.
PSY403-Leadership (Liderlik) (Seçmeli) (3-0) 3
Bu dersin amacı özellikle Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ve/veya Örgütsel Davranış alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için liderliğin doğası, liderliğin temel kuramları ve spesifik alanlarda liderlik gibi konularda derin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilerin liderlik süreçlerinde çevresel ve kişilik özelliklerinin etkileri, liderliğe yönelik kuramlar ile Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında bu kuramların ampirik bulguları ve insan kaynakları yönetimi alanında bu modellerin uygulamaları gibi konularda donanım sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerin çeşitli örgütsel ve kültürel bağlamlardaki liderlik uygulamalarına dair görüşlerini eleştirel bakış açıları ile zenginleştirmeleri beklenmektedir. Bu dersin kapsamında liderlik araştırmalarında kullanılan başlıca yöntemler, liderlikte bireysel farklılıklar, dönüşümcü ve karizmatik liderlik, ilişki odaklı liderlik, liderlikte takipçi odaklı yaklaşımlar, liderlik ve cinsiyet, ve liderlik ve kimlik gibi konular yer almaktadır.
PSY409-Selective Topics in Social Psychology (Sosyal Psikoloji’de Seçme Konular) (Seçmeli) (3-0) 3
Bu dersin amacı güncel literatürden seçme konuların sınıfta gözden geçirilmesi ve tartışılması ile birlikte öğrencilerin Sosyal Psikoloji alanındaki bilgilerinin derinleştirilmesidir. Bu dersin içeriğinde bireysel ilişkilerde kendini açma, yakınlık, çatışma ve bağlılık, grup davranışları, cinsiyet ve cinsiyet rolleri, cinsiyet ve kimlik, yardım etme davranışı, agresyon, sosyal psikoloji ve sağlık, sosyal psikoloji ve hukuk gibi konular yer almaktadır.
PSY 415- Traffic Psychology (Trafik Psikolojisi) (Seçmeli) (3-0) 3
Ders, psikoloji lisans öğrencilerine Trafik Psikolojisi alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu derste, teorik altyapı, kavram ve gelişmeler ile uygulamalı Trafik Psikolojisi kavramları tanıtılmaktadır.
PSY421-Thinking and Reasoning (Düşünme ve Muhakeme) (Seçmeli) (3-0) 3
Bu dersin amacı öğenciye düşünme, muhakeme ve problem çözme kuramları hakkında bilgi kazandırmaktır. Bu dersin içeriğinde kavramlar ve kategorizasyon, dil ve düşünce, mantık ve muhakeme, uslamlama, hipotez testi, karar verme, problem çözme gibi konular yer almaktadır.
PSY423- Independent Study in Clinical Psychology (Klinik Psikoloji’de Bağımsız Araştırma) (Seçmeli) (3-0) 3
Dersin amacı, son sınıf lisans öğrencilerinin klinik psikoloji alanında ampirik bir araştırma tasarlama, hipotez oluşturma, veri toplama ve analizi ile araştırma makalesi yazımı süreçlerini dersi veren öğretim üyesi süpervizörlüğünde gerçekleştirmeleridir.
PSY425- Independent Study in Social Industrial / Organizational Psychology (Sosyal Psikoloji ve Endüstri / Örgüt Psikolojisinde Bağımsız Araştırma) (Seçmeli) (3-0) 3
Bu ders yüksek lisans öğrencilerine bilimsel araştırma yürütülmesi ve psikoloji alanında bir araştırma makalesi hazırlanması konularında deneyim kazandırmak amacını taşımaktadır Bu ders kapsamında öğrencilere spesifik bir araştırma konusu belirlemeleri, veri toplanması ve bu verinin analizleri için uygun olan yöntemi seçmeleri ve yürüttükleri araştırmayı bilimsel bir dergiye göndermek üzere makale şeklinde hazırlamaları öğretilmektedir. Ders süresince her öğrenci sosyal veya endüstri/örgüt psikolojisi konularında kendi ilgi alanlarına uygun bir şekilde dersin öğretim üyesinin danışmanlığı altında çalışma yürütebilmektedirler. Dönem sonunda öğrencilerin makalelerini dersi veren öğretim üyesinin önerdiği revizyonları tamamladıktan sonar, bilimsel bir dergiye gönderime hazır hale getirmeleri beklenmektedir.
PSY429- The Science of Sleep (Uyku Bilimi) (Seçmeli) (3-0) 3
The objective of this course is to give students the most up-to-date information on why we sleep, and what are the cognitive and clinical consequences of sleep deprivation. Furthermore, the course highlights the neurobiological basis of sleep, measuring methods of sleep, and sleep disorders.
PSY441-Psychology of the Self (Benlik Psikolojisi) (Seçmeli) (3-0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere Sosyal Psikolojinin en önemli konularından biri olan benlik konusundaki kuramları, araştırmaları ve kavramları öğrencilere tanıtmaktır. Bu dersin içeriğinde benliğin doğası ve yapısı, benlik gelişimi, öz-saygı, benliğin motivasyonel ve bilişsel temelleri, öz-saygıda bireysel farklılıklar, benlik doğrulama, benliği yüceltme ve benliği engelleme gibi konular yer almaktadır.
PSY404-Cross-Cultural Industrial and Organizational Psychology (Kültürlerarası Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) (Seçmeli) (4-0) 4
Bu dersin amacı, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında hem Endüstri Psikolojisi alt alanında incelenen temel İnsan Kaynakları Yönetimi modül ve uygulamalarında, hem de Örgütsel Davranış alt alanında incelenen bireylerin çalışma yaşamında sergiledikleri davranış ve tutumlara yönelik öğrencilere kültürler arası bir perspektif sunmak ve onları bu konuda donanım sahibi yapmaktır. Kişilerin kültürel oryantasyonlarından beslenen ve iş yaşamındaki davranış ve tutumlarına yansıyan farklılık ve benzerlikleri, kurumsal kültür ve uygulamalarda kültürel bağlamların etkileri ve sonuçları, bu konularda Sosyal Psikoloji ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların yanında güncel örneklerin sergilenmesi ve tartışılması yöntemleri ile sunulacaktır. Öğrencilere, kültürler arası psikolojinin temel kavramlarının iş yerindeki tutumlar, yönetim şekilleri ve sonuçları ile iş-aile yaşamı dengesi gibi konular üzerindeki etkilerinin öğretilmesi, bu konularda farklı araştırma alanlarına yönelmeleri ve yaratıcılıklarını destekleyen uygulamalara katılmaları fırsatı verilmesi planlanmıştır. Bu dersin içeriğinde Çok Kültürlü Model, Amerikan Modeli, Alman Modeli, Japon Modeli, İngiliz Modeli, Avrupa Birliği Modeli ve Post-Sovyet Model gibi konular yer almaktadır.
PSY406- Close Relationships (Yakın İlişkiler)(Seçmeli) (4-0) 4
Bu dersin amacı, öğrencilere yakın ilişkiler psikolojisi ile ilgili başlangıçtan günümüze geniş bir perspektif içerisinde kuramsal gelişmeleri, bilimsel bulguları ve bu bulguların uygulamaya yönelik sonuçlarını güncel tartışmalarla birleştirerek sunmaktır. Bu bağlamda, derste öğrencilerin kendilerinin veya tanıdıklarının deneyimlerinden ve/veya gözlemlerinden yararlanarak kuramla deneyimleri yaratıcı şekillerde birleştirmeleri, bu kombinasyonlardan yeni araştırma soruları üretmeleri beklenmektedir. Temel olarak derste yakın ilişkilerde bağlanma stillerinin rolü, bu stillerin yetişkin bağlanma desenlerinde ve ilişki sonuçlarında etkileri, yükleme stillerinin yakın ilişkilere yansımaları, romantik ilişkilerin başlangıç süreçleri, yakın ilişkilere yönelik bilişsel ve evrimsel kuramlar ile cinsiyet farklılıklarına bu kuramların bakış açıları, yetişkin bağlanma stillerinde kültürün etkileri, yakın ilişkilerde duygusal süreçler, iletişim, iletişimsizlik ve çatışma, çatışmayı çözme süreç ve stilleri, ilişki doyumu, ilişkilerde kıskançlık ve şiddet konuları ele alınacaktır.
PSY408-Human Memory (İnsan Belleği) (Seçmeli) (4-0) 4
Bu dersin amacı, öğrencilere özellikle insan belleği konusunda bilgi kazandırmaktır. Bu ders psikoloji hakkında bir altyapı gerektirmektedir çünkü insan belleği Nörobilim ve Bilişsel Bilimler gibi bir çok disiplinin katkı sağladığı bir alandır. Bu derste öğrencilere bellek sisteminin alt yapıları tanıtılacak ve ders boyunca kendi araştırmalarını yapmaları teşvik edilecektir. Bu dersin içeriğinde bellek çalışmalarının tarihi, belleğin biyolojik yapısı, bellek üzerinde eleştirel düşünme, bellek ve yaşlanma, duyguların belleğe etkisi, yanlış bellek oluşturma ve görgü tanıklığında bellek hataları gibi konular yer almaktadır.
PSY410-Neuropsychological Tests (Nöropsikolojik Testler) (Seçmeli)(3-2) 4
Dersin amacı öğrencilere nöropsikoloji ve nöropsikolojik testler alanını tanıtmaktır. Nöropsikoloji psikolojinin sinir sistemi, beyin yapıları ve davranışsal süreçler arasındaki ilişkiyi inceleyen ve disiplinlerarası çalışan bir alandır. Bu ders teori ve pratik olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öğrenciler nöropsikolojik testlerin bilgisini edindikten sonra bire bir uygulama şansı elde etmektedir. Bu dersin içeriğinde nöropsikolojik testlerin uygulanması, Stroop Test, İşaretleme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizisi, Raven Standard Progressive Matrices, IOWA Gambling Test, Çizgi Yönünü Belirleme, İz Sürme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi ve Londra Kulesi Testi konuları yer almaktadır.
PSY412-Intra- and Inter-Group Relationships (Grup İçi ve Gruplar Arası Psikoloji) (Seçmeli) (4-0) 4
Bu dersin amacı öğrencilere Sosyal Psikoloji alanında grup içi ve gruplar arası psikoloji süreçlerini inceleyen kuramlara yönelik tarihsel bir bakış açısı sunmak, bu kuramlara yönelik yazında yer almış araştırmaların bulgularını ve bu bulguların farklı ülke ve tarihlerdeki toplumsal olay ve gelişmelere yönelik öngörülerini ve uygulamalarını öğretmek, öğrencilerin bu bilgiler ışığında grup içi ve gruplar arası süreçler ile toplumsal olaylara karşı profesyonel bir bakış açısı geliştirerek yorum yapabilme, araştırma ve uygulama alanlarında yer alabilme becerilerini kazandırmaktır. Derste genel olarak Sosyal Benlik Kuramı, Eşitlik Kuramı, Sistemi Haklı Çıkarma Kuramı gibi temel kuramlar ve bunlara yönelik bilimsel bulgular, güncel gelişmelerle ilişkilendirilerek tartışmaya açılacaktır, grup içi farklılaşmalar ve liderlik/takipçilik, grup kimliği, norm ve değerlerinin oluşumu, gruplar arası çatışmalarının oluşma nedenleri ve çözüm yolları, aidiyet psikolojisi, grup verimliliği ve verimsizliğine yol açan nedenler gibi konular ele alınacaktır, grup içi ve gruplar arası psikolojiye yönelik kuramlar ve uygulamalar, kültürel bağlamlarla beraber ele alınarak incelenecektir.
PSY414- Cognitive Impairments in Psychological Disorders (Psikolojik Bozukluklarda Bilişsel İşlevlerdeki Bozulmalar) (Seçmeli) (4-0) 4
Bu dersin amacı öğrencilere psikolojik bozukluklarda bilişsel işlevlerdeki bozulmalar hakkında genel bilgi kazandırmaktır. Ayrıca, bu dersin amacı ruhsal bozuklukların dikkat, bellek, öğrenme ve yürütücü fonksiyonlar gibi üst düzey bilişsel sistemleri nasıl etkilediği hakkında bilgi sağlamaktır. Bu dersin içeriğinde uyku bozukluklarında bilişsel işlevlerdeki bozulmalar, depresif bozukluklarda bilişsel işlevlerdeki bozulmalar, kaygı bozukluklarında bilişsel işlevlerdeki bozulmalar, obsesif-kompulsif bozuklukta bilişsel işlevlerdeki bozulmalar, travma sonrası stres bozukluğunda bilişsel işlevlerdeki bozulmalar, madde kullanımında bilişsel işlevlerdeki bozulmalar, bipolar bozuklukta bilişsel işlevlerdeki bozulmalar, şizofrenide bilişsel işlevlerdeki bozulmalar ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda bilişsel işlevlerdeki bozulmalar konuları yer almaktadır.
PSY444-Family Therapy Approaches (Aile Terapisi Yaklaşımları) (Seçmeli) (4-0) 4
Bu dersin amacı aile terapilerinde kullanılan sistem yaklaşımlarını tanıtmak, öğrencilerin aile içi sorunları tanımlayabilme ve çözümleyebilme becerilerini geliştirmektir. Bu ders kapsamında aile terapisi yaklaşımlarının tarihi ve aile terapisinin çeşitli modelleri tanıtılacaktır. Bu dersin içeriği sağlıklı ve sağlıklı olmayan aileler, aile terapisinin süreçleri, çift ve evlilik terapisi, Psikodinamik Model, Bowen Modeli, Yaşantısal Aile Terapisi, Bilişsel-Davranışçı Aile Terapisi Modeli, Yapısal Aile Terapisi Modeli, Stratejik Aile Terapisi ve Problem-odaklı Aile Terapisi Modeli konularını kapsamaktadır.
PSY446-Attachement Across the Lifespan (Yaşam Boyu Bağlanma) (Seçmeli)(4-0) 4
Dersin amacı öğrencilere bağlanma kuramını, tarihsel gelişimini, uygulamalarını ve değerlendirme adımlarını tanıtmaktır. Bağlanma çalışmaları sistematik olarak insanların yakın ilişkilerini nasıl kurduğunu ve yaşamları boyunca hangi tipte bağlanma gerçekleştirdiklerini inceler. Bu dersin içeriğinde çocuklar neye ihtiyaç duyar, erken dönem bağlanma çalışmaları, genetik ve çevrenin etkileri, ve yetişkinlikte bağlanma gibi konular yer almaktadır.
PSY470-Attitudes and Attitude Change (Tutumlar ve Tutum Değişikliği) (Seçmeli) (4-0) 4
Sosyal Psikoloji alanında tutumlar ve tutumları değiştirmeye yönelik yöntemlere ve süreçlere yönelik kuramlar çok önemli yer tutmaktadır. Bu alanda araştırma konularının başında önyargılı davranma, cinsiyetçilik, ayırımcılık gibi toplumsal hayatı da önemli ölçüde etkileyen tutumlar gelmektedir. Bu dersin amaçlarından biri, öğrencilere tutum kavramının temelinden başlayarak Sosyal Psikoloji alanında tutumların kaynaklarını, oluşum ve değişim süreçlerini, tutumlar üzerinde etkisi olan bireysel, grupsal ve kültürel faktörleri açıklamayı amaçlayan kuramları tarihsel bir çerçeve içerisinde sunmaktır. Bunun yanında, tutum değişimine yönelik kuramlardan yola çıkılarak öğrencilerden kendi belirledikleri ve değişmesini istedikleri bir birey ya da grup tutumuna karşı değişim projesi geliştirmeleri beklenecek, onlara bu konuda danışmanlık yapılarak dönem sonunda kendi projelerini tamamlayarak sunmaları fırsatı verilecektir. Bu dersin içeriğinde tutumlar nedir ve nasıl ölçülür, tutumların bilgi işlemleme ve davranışlara etkisi, tutum değişikliğinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal kuramları, ve tutumlar nasıl şekillenir gibi konular yer almaktadır.
PSY471-Emotion (Duygu) (Seçmeli) (3-0) 3
Bu ders, iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısmın amacı öğrencilere duygu ve duyguyla ilgili teorilerin anlatılması, cinsiyet, kültür, bilişsel süreçler gibi duyguyla ilişkili konuların işlenmesini kapsamaktadır. İkinci kısımda ise temel duyguların psikolojik bozukluklar ve psikoterapide nasıl ortaya çıktıkları ele alınacaktır.
PSY482-Selective Topics in Industrial and Organizational Psychology (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi’nde Seçme Konular) (Seçmeli) (4-0) 4
Dersin amacı güncel literatürden seçme konuların sınıfta gözden geçirilmesi ve tartışılması ile birlikte öğrencilerin Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanındaki bilgilerinin derinleştirilmesidir. Bu dersin içeriğinde, iş motivasyonu, Motivasyonun İhtiyaçlar Kuramı, Motivasyonun Davranış-Odaklı Kuramları, Motivasyonun Bilişsel Kuramları, motivasyon ve performans arasındaki ilişki, çalışanların olumlu tutumları ve davranışları, çalışanların olumsuz tutumları ve davranışları, stres kaynakları, liderlik, iş yaşamında kişilik ve örgütsel yapı, kültür ve gelişim konuları yer almaktadır.
PSY484- Selective Topics in Clinical Psychology (Klinik Psikoloji’de Seçme Konular) (Seçmeli) (4-0) 4
Bu ders öğrencilere Mahler’in teorisi hakkında detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Teori Psikanalitik kuramlar arasında ve insanın psikolojik ayrılma ve bireyleşme süreçleri hakkındadır. Ayrıca öğrencilere bir kalitatif yöntem olan içerik analizi ile ilgili temel bilgileri öğrenmeleri beklenmektedir.